Elk goed project begint met een idee. We inspireren, delen onze vakkennis en helpen mensen bij het vinden van de best mogelijke oplossingen. Maak kennis met ons onderzoeken, artikelen en meningen.

Wij zijn een ervaren deskundige, onafhankelijke fabrikant en gekwalificeerd adviseur. Lees meer over ons - onze geschiedenis, strategie voor duurzame ontwikkeling en de waarden waarop ons bedrijf is gebaseerd.

Wil je meer weten over ons aanbod, in gesprek met een van onze vertegenwoordigers of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor een samenwerking? Wij nodigen je van harte uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

We hebben kennis, praktijkervaring en mogelijkheden die onze unieke kennis van zaken ondersteunen. Wij adviseren onze klanten hoe ze ruimtes optimaal kunnen indelen door te kiezen voor effectieve oplossingen en producten. Ontdek de uitdagingen van hedendaagse kantoren en ontdek hoe we er samen op kunnen inspelen.

Disclaimer

 

DISCLAIMER

Door het verkrijgen van toegang tot deze website van Nowy Styl Nederland B.V.  alsmede de hierin vervatte materialen en gegevens, zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd 'Disclaimer') van toepassing. Wij verzoeken je deze goed te lezen.

 

ALGEMEEN

Door het raadplegen en gebruiken van deze website (www.nowystyl.com/nl), verklaar je je  automatisch akkoord met de inhoud van deze disclaimer, onverminderd de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Nowy Styl Nederland B.V. In geval van tegenstrijdigheden of onjuistheden tussen deze disclaimer en de algemene voorwaarden van de producten van Nowy Styl Nederland B.V. zullen de algemene voorwaarden te allen tijde prevaleren.

 

GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

De inhoud en de website van Nowy Styl Nederland B.V. zijn bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

Nowy Styl Nederland B.V. neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, actueel en volledig is. Ondanks alle zorgvuldigheid in de samenstelling van de content van haar website, kan Nowy Styl Nederland B.V. niet instaan voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de geboden informatie. Nowy Styl Nederland B.V. beheert en onderhoudt haar website voor gebruik in Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze internetsite vanuit andere landen gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

Nowy Styl Nederland B.V. kan geen garanties afgeven ten aanzien van het foutloos of ononderbroken functioneren van haar website. Vanzelfsprekend zal Nowy Styl Nederland B.V. er alles aan doen om haar website voor de gebruiker beschikbaar te houden.

De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

 

PRODUCTEN, DIENSTEN INTERNETSITES VAN DERDEN

Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar internetsites van derden, houdt dit niet in dat Nowy Styl Nederland B.V. de producten of diensten, die via deze internetsites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van deze internetsites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en Nowy Styl Nederland B.V. wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites uitdrukkelijk af. Nowy Styl Nederland B.V. controleert de internetsites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

 

ONLINE COMMUNICATIE

Nowy Styl Nederland B.V. adviseert om vertrouwelijke informatie (op welke wijze dan ook) niet per e-mail aan Nowy Styl Nederland B.V. te zenden. Mocht je toch hiertoe besluiten, dan geef je daarmee op voorhand aan dat je met deze risico’s bekend bent en deze als zodanig accepteert. Nowy Styl Nederland B.V. zal zich, binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, inspannen om vertrouwelijke informatie van de website te beschermen. Nowy Styl Nederland B.V. aanvaardt echter geen enkel risico en aansprakelijkheid ten aanzien van tekortkomingen in de bescherming van vertrouwelijke informatie.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Nowy Styl Nederland B.V. behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch beeldmateriaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de weergegeven informatie voor eigen (persoonlijk) gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder vooraf uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Nowy Styl Nederland B.V. te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

 

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Nowy Styl Nederland B.V. en haar leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schades, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving die op enigerlei wijze door het gebruik van deze website zou kunnen ontstaan.

Nowy Styl Nederland B.V. aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid met betrekking tot:

  1. defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website.
  2. de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld
  3. het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Nowy Styl Nederland B.V. of aan jou.
  4. het al dan niet functioneren van deze website.
  5. misbruik van de website.
  6. het verlies van gegevens.
  7. het downloaden of gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld.

Deze uitsluiting geldt tevens voor de bestuurders en personeelsleden van Nowy Styl Nederland B.V. In geval van oneigenlijk gebruik van de website van Nowy Styl Nederland B.V. is de website-bezoeker te allen tijde aansprakelijk voor alle directe dan wel indirecte schade die hieruit voortvloeit.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met (het gebruik van) deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

 

WIJZIGINGEN

Nowy Styl Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies

We willen graag dat jij onze website op een prettige manier kunt gebruiken. Daarom proberen we de weergegeven inhoud af te stemmen op jouw interesses en voorkeuren. Dit kunnen we doen door het opslaan van cookiebestanden in jouw browser. Nowy Styl sp. z o.o. (Gegevensbeheerder) en onze vertrouwde partners kunnen de informatie uit deze gegevens inzetten voor statistische, analytische en marketingdoeleinden. Door onze website te blijven gebruiken, zonder je privacy-instellingen te wijzigen, ga je ermee akkoord dat cookiebestanden op jouw eindapparaat worden opgeslagen en dat informatie die op jouw apparaat is opgeslagen kan worden gebruikt. Houd er rekening mee dat je de optie voor het opslaan van cookies altijd kunt uitschakelen in je browserinstellingen. Meer informatie over de verwerking van je persoonlijke gegevens en jouw rechten kun je vinden in ons privacybeleid.

Cookies accepteren en verdergaan naar de website

Hallo

Ons aanbod verschilt van land tot land. Wanneer je producten uit een ander land wilt zien, schakel dan over naar de relevante versie van de site:

Unfortunately, due to technical limitations, this website is not available on your web browser.

In order to view this website, we suggest using:

Ga naar boven